top of page

/ regulamin zakupu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady dokonywania zakupów od Sprzedawcy za pośrednictwem prowadzonej strony internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Definicje

 

       Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

 2. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej.

 3. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego.

 4. Usługodawca / Sprzedający – DESIGN 3D CNC / PANEL 3D ul. Słoneczna 2, 06-500 Mława, NIP: 569-177-17-01, REGON:146645382

 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa :

 2. warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną  orazzasady zawierania Umów sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach strony internetowej.

 3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Korzystanie z naszych usług oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w Regulaminie.

 5. Obsługa zamówień wykonywana jest w godzinach pracy – w dni robocze, pn.-pt. od 9:30 do 16:30.

   § 2. Warunki realizacji Zamówienia

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy złożyć elektroniczne (e-mailowe) Zamówienie, podając w nim rodzaj zamawianych towarów, nazwę lub numer lub usługę, ilość sztuk, rodzaj wykończenia. Dane zleceniodawcy oraz dane do wysyłki zamawianych towarów.

 2. Złożenie skutecznego Zamówienia równoważne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 5. Zamówienie zostanie zweryfikowane i na adres mailowy Klienta zostanie wysłany e-mail  potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, w tym ostateczną kwotę do zapłaty.

 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta oraz dokonania płatności za zamawiany towar lub usługę, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 7. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

       Termin realizacji zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi standardowo 5-25 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia    

       zamówienia przez e-mail i zaksięgowania płatności na koncie firmy, z przyczyn niezależnych od Producenta termin realizacji może ulec          

       wydłużeniu do 30 dni lub dłużej o czym klient zostanie poinformowany.

      Kupujący po otrzymaniu informacji od Producenta o wykonaniu jego zamówienia, zobowiązany jest dokonać opłaty końcowej za     

      złożone zamówienie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub w tym terminie odebrać zamówienie osobiście.

      Po przekroczeniu  7 dni od uzyskania takiej informacji Producent ma prawo naliczyć opłatę za magazynowanie/przetrzymywanie     

      produktów i zajmowanie  przestrzeni  magazynowej, kwota ta wynosi 5 zł brutto / dzień.

 

§3. Dostawa towaru

 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej/spedycyjnej na adres wskazany przez Klienta lub odebrane osobiście przez Klienta w siedzibie firmy. Nie posiadamy własnego transportu.

 2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez firmę kurierską. Koszty wysyłki zostaną określone indywidualnie i dodane do wartości zamówienia.

 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody.

 4. W razie uszkodzenia niezwłocznie (od razu ! ) spisać protokół szkody z kurierem i nas poinformować.

 5. W przypadku braku protokołów i odwlekania na inny termin lub niechęci kuriera do spisywania dokumentu, sporządzić notatkę z podpisem kuriera, nr telefonu i datą.

 6. Brak spisania od razu protokołu lub notatki będzie skutkował utratą praw do reklamacji.

 7. Protokół szkody przesłany na adres mailowy sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 8. Wszelkie koszty wydania i odebrania towaru lub zwrotów reklamacyjnych oraz ewentualnych opłat celnych ponosi Klient.

      Za dostawę towaru odpowiada firma kurierska i Sprzedający nie ma wpływu na czas realizacji dostawy i problemów z nią 

      związanych.

      W przypadku przesyłek wielkogabarytowych typu - palety, duże ścianki działowe, ażury itp. firma kurierska / spedycyjna nie ma

      obowiązku wnoszenia zamówienia pod drzwi klienta (ogranicza się wyłącznie do dostawy pod blok lub dom). Zamawiający 

      powinien  we własnym zakresie zorganizować, wniesienie do mieszkania itp. 

      Klient składający zamówienie tego typu powinien być  świadomy takiej sytuacji.

      Termin dostawy towaru oscyluje od 2 do 3 dni roboczych w zależności od ilości przesyłek w danym dniu.

      Każda z przesyłek naszej firmy zostaje ubezpieczona równowartością kwoty zamówienia przez klienta.

      Dokładamy wielu starań aby nasze przesyłki były dobrze zabezpieczone i zostały dostarczone w nienaruszonym stanie.

      Stosujemy min. obudowy drewniane dotyczy mebli i frontów meblowych, usztywnienia pionowe i poziome w przypadku paneli ażurowych.

 1. §4. Gwarancja

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane są nowe i objęte gwarancją producenta.

 2. Sprzedający zobowiązany jest przekazać Kupującemu towary niewadliwe, w wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, w stosunku do których zamówienie przez Kupującego jest jednocześnie zgoda na dostawę produktu niepełnowartościowego.

 3. Gwarancji podlegają produkty w które nie było ingerencji ze strony nabywcy.

      Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyrobu, pod warunkiem prawidłowego ich ustawienia i           

      użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. W razie wystąpienia wady Gwarant zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego,

      według zasad określonych niniejszą kartą gwarancyjną.


       Sprzedawca jest zobowiązany:


      1. Do wydania Kupującemu pełnowartościowego wyrobu w opakowaniu fabrycznym.
      2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wydania, Kupującemu potwierdzonej pieczęcią punktu sprzedaży detalicznej i czytelnym 

       podpisem Sprzedawcy.
      2.1. Podstawą rozpatrzenia przez Gwaranta zgłoszonej reklamacji jest posiadanie przez użytkownika wydanej przez producenta karty                

       gwarancyjnej. Sprzedawca zobowiązany jest wydać przy zakupie wyrobu kartę gwarancyjną.
     

 

      W sprzedawanych wyrobach mogą wystąpić:

      3. Elementy wykonane z surowej płyty mdf, sklejki, płyty mdf laminowanej itp. nie posiadającej powłoki lakierniczej są półwyrobami i
      mogą posiadać nieznaczne wady wynikające z produkcji płyty oraz obróbki mechanicznej półwyrobu. Uszkodzenia te w żadnym stopniu
      nie wpływają na użytkowanie wyrobu.
      W sprzedawanych wyrobach mogą wystąpić:
      3.1 Różna kolorystyka oraz struktura znajdująca się w naturalnej płycie mdf, sklejce bądź płycie mdf laminowanej (różne partie materiałowe
      od producenta płyty)
      3.2 Widoczne przesłojenia, sęki i inne wady wynikające ze struktury materiału, dotyczy głównie płyt ze sklejki naturalnej .
      3.3 Małe uszczerbki/odpryski materiału lub laminatu na krawędziach elementów wyciętych. W wielkości nie przekraczającej 10% z całego
      elementu.
      3.4 Nacięcia na wewnętrznej krawędzi wzoru wyciętego w wielkości nie przekraczającej 10 % z całości.


      4. Gwarancją producenta nie są objęte:


      4.1. W produktach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów stwierdzone przy zakupie.
      4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu i przenoszenia, jak również wynikłe po sprzedaży ze 

      zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od producenta.
      4.3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji.
      4.4. Uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki wykonanej na zlecenie Kupującego (nanoszenie powłoki lakierniczej,
dowiercane uchwyty 

      pod zawiasy w frontach meblowych, otwory montażowe, podkład/lakier, klej montażowy na panelach dekoracyjnych itp.)
      4.5. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę.

   

      Ponadto reklamacji nie podlegają produkty dostarczone do zamawiającego gdzie nastąpiło ich uszkodzenie ewentualnie nie 

      zauważono wad niezgodnych z zamówieniem, a fakt ten został zgłoszony Sprzedającemu po upływie 5 dni roboczych.

§5. Procedura reklamacji

      Reklamacje dotyczące brakujących towarów lub uszkodzeń produktu należy zgłosić niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Wymaga się, aby    

      Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została  

      dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 1.  

 2.  

 3. W razie niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres panel3d.sklep@gmail.com lub pisemnie na adres DESIGN 3D CNC ul. Słoneczna 2, 06-500 Mława.

      Procedura reklamacyjna naszych produktów dotyczy towaru niezgodnego z zamówieniem tj. inny wzór, zły wymiar lub kolor, wada         fabryczna materiałowa.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia, Kupujący może wypełnić formularz reklamacyjny.

 2. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać:

  1. na czym jego zdaniem polega wada towaru,

  2. kiedy została ona stwierdzona,

  3. czego Kupujący domaga się od Sprzedającego

  4. oraz podać swoje dane kontaktowe.

      Wraz z reklamowanym towarem (towar nie może być dostarczony w stanie gorszym niż został dostarczony do klienta) należy przesłać  

      Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem

      Sprzedającego – wypełniony formularz reklamacyjny.

 1. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

 2. Koszty przesyłki reklamowanego Produktu, ponosi Kupujący.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni towar na wolny od wad albo usunie wadę w ustalonym terminie. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

 4. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§6. Odstąpienie od umowy

      Sprzedający informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Kupujący nie może odstąpić od umowy, w

      szczególności, w następujących przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana na specjalne zamówienie (kolor, wymiar, wzór), wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; wszystkie nasze produkty są na zamówieni tzn. pod klienta. Nie posiadamy stanów magazynowych.

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy aktów prawa polskiego.

      Kupujący nabywając towary od Sprzedawcy akceptuje powyższy regulamin,a tym samym akceptuje warunki zakupu i związane z

      nimi procedury i postanowienia.

      Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie web.

      W razie, gdy klient nie akceptuje treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, ponadto nie powinien  

      dokonywać zakupu naszych produktów.

      Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej. 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO

 

       Spełniając obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcieliśmy poinformować Państwa o danych które   

       przetwarzamy.

       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DESIGN 3D CNC i nasza marka produktów PANEL 3D.

       Siedziba firmy, ul. Słoneczna 2 06-500 Mława, NIP 5691771701, kontakt: e-mail: panel3d.sklep@gmail.com 

       2. Dane firmowe, które przetwarzamy zostały zapisane w naszej bazie ponieważ prowadziliśmy korespondencję w sprawie oferowanych

       przez nas usług, bądź uzgadnialiśmy warunki umów, podpisywaliśmy je i wystawialiśmy Państwu faktury.

       3. Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy, zawierają: adres e-mail, imię i nazwisko, nr tel., adres strony internetowej oraz jeśli

       doszło do podpisania umowy i wystawienia faktury nazwę i adres firmy (osoby prywatnej), NIP i nr konta bankowego.

       4. Wyżej wymienione dane przetwarzane są przez nas w celu przedstawienia oferty na świadczone przez nas usługi , do korespondencji

       biznesowej z Państwem, zawarcia umowy i wystawiania faktur.

       5. Powyższe dane przetwarzamy przez czas określony przepisami podatkowymi i księgowymi, chyba, że zawarta umowa ramowa wymaga

       dłuższego okresu.

       6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do żądania poprawienia swoich danych, usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania oraz do ich

       przeniesienia na zasadach określonych przez Ustawodawcę.

       7. Zapewniamy, że Państwa dane są przez nas chronione, rzetelnie zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i wykorzystywane wyłącznie

       w celach wymienionych powyżej.

       We wszelkich sprawach związanych z RODO prosimy o kontakt na maila jak wyżej.

bottom of page